Specjalność wyposaża studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka od 1 roku życia do młodszego wieku szkolnego. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie nauczania w klasach 1-3, pracy w przedszkolach, wczesnego diagnozowania zaburzeń w rozwoju dziecka, a także kompetencje niezbędne w pracy wychowawcy-opiekuna w placówkach takich jak świetlice, kluby i ogniska dziecięce. Od roku akademickiego 2016-2017 specjalność ta jest prowadzona jako studia o profilu praktycznym, co oznacza między innymi więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze przygotowanie praktyczne do pracy w zawodzie pedagoga. Absolwenci tej specjalności uzyskują kwalifikacje nauczycielskie.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych ogólnopedagogicznych oraz specjalnościowych, m. in.: dydaktyka ogólna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyka, metodyką
pracy opiekuńczo-wychowawczej, dysharmonia w rozwoju dziecka i praca korekcyjno-kompensacyjna, wychowanie przedszkolne, biomedyczne podstawy wychowania, wychowanie przez sztukę.

 

 

Żłobki, przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły - klasy I-III. Dodatkowo – specjalność przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dziećmi.