Specjalność adresowana jest do osób, które swoje przyszłe życie zawodowe wiążą z edukacją osób dorosłych oraz szeroko rozumianą pracą pedagogiczną z osobami starszymi. Obserwując zachodzące zmiany społeczne można zauważyć coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów edukacji i opieki osób dorosłych/ starszych.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych ogólnopedagogicznych oraz specjalnościowych, m. in.: dydaktyka osób dorosłych, andragogika, psychologia człowieka starszego, podstawy prawne udzielania pomocy osobom starszym, wychowanie przez sztukę.

Nauczyciel w placówkach edukacji dorosłych (szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku), ekspert w poradni rodzinnej lub geriatrycznej, animator życia społecznego osób starszych, domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy, organizacje pozarządowe, powiatowe i gminne centra pomocy rodzinie.