Utworzenie specjalności gerontologia jest odpowiedzią na zmiany demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństw wszystkich wysokorozwiniętych krajów, szczególnie Unii Europejskiej. Zdobyta wiedza i umiejętności dają możliwość zatrudnienia w kraju i za granicą. Absolwenci będą mogli kompetentnie i z poszanowaniem godności podopiecznych zadbać o poprawę jakości życia i aktywizację osób
starszych, także z dysfunkcjami ruchowymi oraz o możliwość uzyskania przez te osoby jak największej niezależności. Mogą być specjalistami i konsultantami w zakresie doradztwa gerontologicznego, twórcami i realizatorami programów mających na celu polepszenie jakości życia osób starszych, animatorami życia społecznego osób starszych na poziomie społeczności lokalnej.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych ogólnopedagogicznych oraz specjalnościowych, m. in.: gerontologia, andragogika, psychologia człowieka starszego, podstawy prawne udzielania pomocy osobom starszym, wychowanie przez sztukę.

Ukończenie studiów umożliwia wykonywanie zawodu opiekun osoby starszej, który został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz.U. 2012, poz. 7), pod nr 341202. Absolwenci mogą pracować w instytucjach pomocy społecznej m.in. domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, centrach dziennego pobytu dla seniorów, organizacjach pozarządowych, poradniach rodzinnych lub geriatrycznych, placówkach opiekuńczo-leczniczych, w urzędach, stowarzyszeniach, fundacjach tworzących i realizujących politykę senioralną, w placówkach oświatowych i kulturalnych z ofertą dla osób starszych, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, ośrodkach rekreacyjnych, kurortach, sanatoriach i biurach podróży dysponujących specjalną ofertą dla osób starszych.