Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej NOWOŚĆ

 

Studia II stopnia

 

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych kadr urzędniczych specjalizujących się w realizacji zadań zarządzaniu kryzysowym oraz zorientowanych na tworzenie nowoczesnej, sprawnie działającej administracji publicznej. Specjalność zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej oferuje studentom możliwość usystematyzowania i poszerzenia swojej wiedzy ogólnej z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z realizacją zadań zarządzania kryzysowego.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku administracja. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (zaocznym).

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów podyplomowych.

 

Czas trwania

4 semestry

 

Zakres

W trakcie studiów studenci tej specjalności uzyskują wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji planowania, aspektów funkcjonalno-prawnych i logistycznych zarządzania kryzysowego, struktur zarządzania kryzysowego i podziału kompetencji, wsparcia teleinformatycznego działań zarządzania kryzysowego komunikacji ze społeczeństwem.

 

Uzyskane kwalifikacje zawodowe, potrzebne do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich, absolwenci mogą wykorzystać, zajmując stanowiska w administracji rządowej i samorządowej, na których realizowane są zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.