W dniu 22 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w imieniu którego umowę podpisał Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz a Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu, w imieniu której umowę podpisał Henryk Fall Kanclerz EUH-E. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu „Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej służącej realizacji zajęć dydaktyczno-sportowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Celem głównym projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów Zespołu Szkół Akademickich w Elblągu, w skład którego wchodzą Niepubliczna Szkoła Podstawowa Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu i Niepubliczne Gimnazjum Akademickie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, dla których EUH-E jest organem prowadzącym - aktualnie Zespół Szkół Akademickich nosi nazwę Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane obejmujące przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na salę do zajęć dydaktyczno-sportowych wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

 

W ramach realizacji projektu przewiduje się:

- stworzenie infrastruktury odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania związane z prowadzeniem zajęć sportowych i dydaktyczno-sportowych,

zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców,

- zwiększenie atrakcyjności oferty ZSA w zakresie zajęć dydaktyczno-sportowych i zwiększenie liczby uczniów/rodziców wybierających te szkoły jako miejsce nauki,

- poprawę dostępności do zajęć dydaktyczno-sportowych i do aktywności sportowej mieszkańców Elbląga oraz sąsiednich powiatów, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Zatorza,

- podniesienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych poprzez umożliwienie wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania, z użyciem nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych (w tym TIK),

- efektywne wykorzystanie infrastruktury uczelni.

 

Projekt wspiera uczniów w zakresie podniesienia kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, a także porozumiewanie się w językach obcych i ojczystym, czy wzmacnianie przedsiębiorczość i innowacyjności uczniów. Ponadto, projekt przewiduje wsparcie zajęć sportowych - jako elementu przyczyniającego do aktywności i zdrowego trybu życia.

 

Tytuł projektu: Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej służącej realizacji zajęć dydaktyczno – sportowych,

Wartość ogółem: 1 479 803,12 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 942 781,37 zł,

Wnioskowane dofinansowanie: 781 565,76 zł,

Procent dofinansowania: 82.90 %,

Okres realizacji projektu: 02.2018 – 12.2018.

 

 

 
I. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych wraz z dostarczeniem wyposażenia w ramach projektu nr RPWM.09.03.04-28-0002/17 „Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej służącej realizacji zajęć dydaktyczno-sportowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!

 

Załączniki do ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Załączniki nr 1 - 6 - pobierz plik

Załącznik nr 7 - pobierz plik

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego - pobierz plik

 

Informacja o odrzuceniu oferty - pobierz plik

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik

 

Pełne ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zasady konkurencyjności dostępne jest w Bazie Konkurencyjności.

 

 

 

II. ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu nr RPWM.09.03.04-28-0002/17 „Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej służącej realizacji zajęć dydaktyczno-sportowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!

 

Załączniki do ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Załączniki nr 1 - 5 -pobierz plik

Załącznik nr 6 -pobierz plik

 

Na podstawie rozdziału 23 ust. 1. pkt 2) zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec tego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Pełne ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zasady konkurencyjności dostępne jest w Bazie Konkurencyjności.

 

III. ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu nr RPWM.09.03.04-28-0002/17 „Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej służącej realizacji zajęć dydaktyczno-sportowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!

 

Załączniki do ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Załączniki nr 1 - 5 - pobierz plik

Załącznik nr 6 -pobierz plik

 

Informacja o odrzuceniu oferty - pobierz plik

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik

 

Pełne ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zasady konkurencyjności dostępne jest w Bazie Konkurencyjności.WYBRANE AKTUALNOŚCI

PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE