„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń dawnej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E"

 
W dniu 22 września 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa w imieniu, którego działają Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Urszula Pasłowska Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Elbląską Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczną z siedzibą w Elblągu reprezentowaną przez J.M. Rektor prof. dr Magdalenę Dubiella - Polakowską na dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń dawnej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z osi priorytetowej 3 Infrastruktura społeczna, działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Zakres projektu obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego już budynku mieszczącego się przy ul. Lotniczej 2, w którym powstanie 5 sal wykładowych, 1 sala seminaryjna oraz 3 laboratoria w pełni wyposażone w sprzęt medyczny oraz komputerowy. Priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów, poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej oraz stworzenie warunków dla szerokiej, równorzędnej współpracy międzynarodowej dla studentów i kadry naukowej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej. W wyniku realizacji inwestycji zostaną zaspokojone potrzeby użytkowe Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej, rozumiane jako adaptacja i modernizacja oraz wyposażenie i dostosowanie bazy dydaktycznej Uczelni. Zmodernizowane pomieszczenia i nowo powstałe sale seminaryjne, poprzez swoja wielofunkcyjność i otwartość, umożliwia prowadzenie nowoczesnych zajęć dydaktycznych dla studentów.
 
Celem projektu jest zwiększenie potencjału Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej i naukowo-badawczej poprzez:
1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów - przyszłej kadry pracującej w regionie,
2. Poprawa infrastruktury społeczno-edukacyjnej, służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i nauko-badawczej,
3. Zapewnienie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno -Ekonomicznej,
4. Zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych wykładów.

Rozbudowa bazy dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej realizowana będzie w ramach:
1. Dokończenia przebudowy dawnego budynku hali produkcyjnej dla potrzeb dydaktycznych,
2. Wydzielenia w budynku nowych pracowni i laboratoriów dla Wydziału Nauk o Zdrowiu,
3. Zakupu wyposażenia laboratoryjnego na kierunki fizjoterapii, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego,
4. Utworzenia w budynku nowych auli wykładowych,
5. Zakupu sprzętu audio-wizualnego,
6. Powiększenia istniejącego parkingu dla samochodów osobowych.

Inwestycja została rozpoczęta 15.12.2009 r.  a zakończona 15.11.2010 r.
 

Koszt inwestycji to 2.998.638,35 zł z czego 2.430.784,31 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie należy podkreślić, iż zmodernizowane pomieszczenia i nowo powstałe sale seminaryjne, poprzez swoją wielofunkcyjność i otwartość umożliwią prowadzenie nowoczesnych zajęć dydaktycznych dla rosnącej rzeszy studentów.


Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.WYBRANE AKTUALNOŚCI

PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE