Władze Parlamentu Studentów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu:

 

Henryk Żukowski - Prezydent Parlamentu Studentów

Beata Murawska - Zastępca Prezydenta Parlamentu Studentów

Regulamin Samorządu Studentów

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu

 

Na podstawie art.202 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.572 ze zm.) Parlament Studentów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu stanowi co następuje:

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 1. Studenci Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, zwanej dalej EUH-E tworzą samorząd studentów.
 2. Samorząd studentów działa na podstawie:
 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 2. statutu EUH-E
 3. regulaminu samorządu studentów EUH-E, zwanego dalej regulaminem.
 1. Samorząd studentów reprezentuje interesy ogółu studentów oraz współdecyduje z organami uczelni we wszystkich sprawach dotyczących studentów w zakresie określonym przepisami prawa i uzgodnionymi z tymi organami.
 2. Organami samorządu studentów są:
 1. Parlament Studentów EUH-E
 2. Prezydent Parlamentu Studentów EUH-E.

ROZDZIAŁ 2

PARLAMENT STUDENTÓW EUH-E  i  PREZYDENT PARLAMENTU STUDENTÓW EUH-E

§ 2

 

 1. Parlament Studentów jest organem uchwałodawczym samorządu studentów.
 2. Parlament Studentów w szczególności:
 1. uchwala oraz zmienia regulamin samorządu studentów,
 2. wskazuje przedstawicieli studentów do Senatu EUH-E oraz Rady Wydziału spośród studentów kierunków prowadzonych na danym wydziale,
 3. wskazuje przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych,
 4. w szczególnych przypadkach powołuje sądy koleżeńskie,
 5. uzgadnia treść uchwalanego przez Senat EUH-E Regulaminu Studiów, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym,
 6. uchwala i promuje Kodeks Etyki Studenta,
 7. realizuje wspólnie z władzami uczelni zadania w zakresie kształcenia i wychowania studentów,
 8. inicjuje działania zmierzające do rozwijania wśród studentów zainteresowań naukowych i inspiruje ich aktywność,
 9. inicjuje działania zmierzające do rozwijania wśród studentów aktywności w dziedzinie sportu, rekreacji i kultury,
 10. podejmuje działania zmierzające do integracji środowiska studenckiego,
 11. organizuje działalność charytatywną,
 12. może brać udział w różnego typu badawczych akcjach ankietowych oceniających walory dydaktyczne nauczycieli akademickich i wnioskować o przyznanie przez rektora nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
 1. Parlament obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezydenta Parlamentu Studentów EUH-E z inicjatywy własnej lub na wiosek ¼ członków parlamentu.
 2. Parlament podejmuje uchwały bezwzględną większością (50 % plus 1 ważnych głosów).
 3. Posiedzeniom parlamentu przewodniczy Prezydent, a podczas jego nieobecności wiceprezydent lub wybrany członek Parlamentu Studentów.
 4. Posiedzenia parlamentu są jawne. Parlament większością 2/3 głosów może zarządzić tajność posiedzenia.
 5. Kadencja Parlamentu Studentów trwa trzy lata.
 6. Członkami Parlamentu Studentów są starostowie grup. Członkami Parlamentu mogą być także studenci niebędący starostami.

 

§ 3

 

 1. Parlament Studentów wyłania ze swojego grona Prezydenta i wiceprezydenta.
 2. Prezydent Parlamentu Studentów:

a) reprezentuje Parlament Studentów przed władzami EUH-E oraz na zewnątrz,

b) organizuje działalność Parlamentu,

c) podpisuje uchwały Parlamentu,

d) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Parlamentu,

e) składa wniosek o przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego zgodnie z art. 214 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

f) jest organem właściwym w kwestii uzgadniania treści regulaminu pomocy materialnej ustalanego przez Rektora oraz w innych kwestiach wymaganych przepisami prawa dotyczących pomocy materialnej dla studentów.

 1. Parlament Studentów ma prawo odwołać prezydenta przed upływem kadencji, jeśli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności lub przyjąć jego dymisję.

 

§ 4

 

Rektor uchyla uchwałę organu samorządu studentów niezgodną z przepisami prawa, Statutem EUH-E, Regulaminem Studiów lub niniejszym Regulaminem.

 

ROZDZIAŁ 3

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 5

 

 1. Sądy Koleżeńskie orzekają o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów w zakresie określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i innych przepisach prawa.
 2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory powstałe między studentami oraz między studentami a organami Samorządu Studentów na wniosek tych podmiotów i za ich zgodą.
 3. Sądy Koleżeńskie powoływane są doraźnie.

 

§ 6

 

 1. Sądy Koleżeńskie są niezawisłe w zakresie orzekania.
 2. Sądy Koleżeńskie rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego wyroku sądu.

 

§ 7

 

 1. Sąd Koleżeński jest sądem I instancji.
 2.  Odwoławczy Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 8

 

 1. W skład Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego wchodzi po trzech członków wskazanych przez Parlament.
 2. Członkiem Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego może zostać każdy student EUH-E o nienagannej postawie moralnej.
 3. Członkiem Sądu  Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego nie może zostać student, co do którego bezstronności istnieją uzasadnione wątpliwości. O wyłączeniu członka decyduje dany Sąd, zwracając się w razie potrzeby do Parlamentu Studentów EUH-E o wskazanie nowego członka.
 4. Członkiem Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego nie może zostac osoba, która w danej sprawie była członkiem Sądu Koleżeńskiego.
 5. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, zwoływane jest przez Prezydenta.
 6. Prezydent zarządza wybór Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego. Członkowie Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego wybierają przewodniczącego Sądu ze swego grona.
 7. Kolejne posiedzenia Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego zwołuje i prowadzi Przewodniczący.
 8. Przewodniczący Sądu kieruje jego pracami i reprezentuje go na zewnątrz.

 

§ 9

 

 1. Rozprawa przed Sądami Koleżeńskimi jest jawna.
 2. Sądy Koleżeńskie powinny zmierzać do polubownego załatwienia sporu.
 3. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie w sprawach dyscyplinarnych po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i obwinionego lub jego obrońcy.
 4. Sąd Koleżeński wyłącza jawność postępowania w całości lub w części, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. Ogłoszenie orzeczenia jest jawne.
 5. Rektor, na wniosek Sądu Koleżeńskiego może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na posiedzenie Sądu Koleżeńskiego dotyczącego sprawy dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadomienia.

 

§ 10

 

 1. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Sąd Koleżeński orzeka kary przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

ROZDZIAŁ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

                                                                              

§ 11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat EUH-E jego zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem EUH-E.

Kodeks Etyki Studenta

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
w Elblągu

 

 

Wstęp

Kodeks Etyki Studenta Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu został uchwalony w trosce o dobre imię Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu oraz w celu zaspokojenia niesłabnącej potrzeby kształtowania postaw etycznych wśród studentów, a wynika ze zrozumienia powiązania pomiędzy poziomem etycznym obecnych studentów a poziomem etycznym w ich przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym.

Promowanie i przestrzeganie Kodeksu jest obowiązkiem każdego studenta i wynika ze świadomości wagi przestrzegania zasad moralnych oraz norm etycznych, w celu osiągnięcia najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Kodeks Etyki Studenta Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu stanowi wyznacznik uniwersalnych wartości, których przestrzeganie przez studentów przynosi chlubę zarówno im, jak i Uczelni od czasów jej założenia.

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1 

 1. Kodeks Etyki Studenta Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, zwany dalej Kodeksem, normuje zasady etyki studenckiej i dobrego zachowania, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy studenci Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, zwanej dalej Uczelnią.
 2. Zasady etyki studenckiej wynikają z ogólnie przyjętych norm postępowania, a w szczególności z norm postępowania właściwych dla etyki kształcenia akademickiego.

 

§2 

Student jest zobligowany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu etyki oraz ich rozpowszechniania w środowisku akademickim, a w razie konieczności stanięcia w ich obronie.

§3 

Uchybieniem godności studenta jest postępowanie, które mogłoby narazić go na poniżenie w ocenie opinii publicznej lub mogłoby naruszyć zaufanie do wartości wyznawanych przez społeczność akademicką. Za naganne uważa się naruszanie norm etycznych określonych w Kodeksie w celu uzyskania korzyści majątkowej lub każdej innej.

 

Rozdział 2

Społeczność akademicka

§4

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student powinien kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi, niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej i społecznej, przestrzegać zasad dobrego wychowania i wysokiej kultury osobistej.

§5 

Student powinien opierać relacje z innymi studentami na: szacunku, życzliwości, solidarności, lojalności i współpracy. W ten sposób studenci współtworzą społeczność akademicką Uczelni.

§6 

Student powinien wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uczelni.

§7 

Student powinien charakteryzować się odpowiedzialnością, ponosić ją za swoje czyny i nie unikać negatywnych konsekwencji własnego postępowania.

§8 

Za naganne zachowanie ze strony Studenta uważa się dyskryminowanie innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną i z każdego innego powodu.

§9 

Student powinien sprzeciwiać się wszelkim przejawom zła, agresji, patologii społecznej oraz nieuczciwemu zachowaniu.

 §10 

Spory pomiędzy studentami wynikające ze współżycia akademickiego powinny być rozstrzygane w sposób polubowny.

 

Rozdział 3

Powinności studenta

§11

Powinnością studenta jest:

1)    wytrwałe zdobywanie wiedzy i umiejętności

2) przestrzeganie norm prawnych, zasad współżycia społecznego i zwyczajów społeczności akademickiej

3)   dbanie o dobre imię Uczelni oraz całej społeczności akademickiej,

4)    poszanowanie mienia Uczelni.

§12 

Student powinien rzetelnie wypełniać swoje powinności, w szczególności pogłębiać swoje zainteresowania naukowe, brać udział w zajęciach dydaktycznych, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy, wypełniać swoje zobowiązania wobec Uczelni w wyznaczonych terminach.

§13

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających godności innych, jak również podejmować działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu Uczelni.

§14 

Student także po ukończeniu studiów powinien dbać o dobre imię Uczelni, świadcząc swoim poziomem moralnym i intelektualnym.

 

Rozdział 4

Zachowania nieetyczne i naganne

§15 

Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się  uczciwością. Za nieetyczne w szczególności uznaje się:

1)    niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i innych w toku studiów - przedstawianie do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych prac cudzych,

2)    nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej: wykorzystywanie cudzych materiałów w pracach dyplomowych i zaliczeniowych bez podania ich autora,

3)    nieprzestrzeganie standardów określonych w Kodeksie etyki i przepisach prawa, a w szczególności czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym,

4)    fałszowanie dokumentów,

5)    podszywanie się pod innego studenta,

6)    nieokazywanie należytego szacunku w stosunku do nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni,

7)    dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony uczelni.

§16

Student powinien traktować nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich. Za naganne uznaje się w szczególności:

1)    nagminny i nieusprawiedliwiony brak punktualności,

2)    zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych,

3)    ubliżanie lub lekceważącą postawę.

Rozdział 5

Odpowiedzialność

§17 

Za naruszenie powyższych norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodne z prawem, student Uczelni ponosi odpowiedzialność przed Rektorem Uczelni, Komisją Dyscyplinarną dla Studentów albo sądem koleżeńskim.

§18 

Postępowanie dyscyplinarne regulują odrębne przepisy.

§19 

Spory pomiędzy studentami wynikające ze współżycia akademickiego powinny być rozstrzygane w sposób polubowny.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§20

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.