Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przy EUH-E informuje, iż trwa nabór na szkolenia specjalizacyjne komercyjne w dziedzinach:

 1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - planowany  termin realizacji 24.04.2020-20.08.2021
 2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek i położnych planowany  termin realizacji 27.03.2020- 23.07.2021
 3. Pielęgniarstwo operacyjne planowany  termin realizacji 29.05.2020-24.09.2021

Rekrutacja odbywa się w SMK.

Wszystkie pola we wniosku powinny zostać wypełnione.

Do wniosku w SMK należy dołączyć skany następujących dokumentów:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • zaświadczenie o stażu pracy dokumentujące minimum 2 letni staż pracy w zawodzie (w ciągu ostatnich 5 lat)
 • zaświadczenia dotyczącego ukończonych szkoleń
 • dyplom ukończonych studiów

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO JEST:

ukończenie do dnia zakończenia specjalizacji kursów specjalistycznych, tj:

1) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), 

2) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (EKG),

3) Wywiad i badanie fizykalne.

Ad 1 i 2)  

Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:

 1. są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 2. posiadają dyplom ratownika medycznego,
 3. ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).

Ad 3)

Wymóg posiadania kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy:

 1. osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r.
 2. osób posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r.,
 3. osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Asessment.

UWAGA - kursy można zrobić w czasie trwania specjalizacji.

Więcej informacji pod nr tel. 512 542 973 lub 512 542 844.