STATUT KOŁA NAUKOWEGO „BEZPIECZEŃSTWO”

na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Koło Naukowe nosi nazwę Koło Naukowe „Bezpieczeństwo” i w dalszej części Statutu określane jest jako „Koło”. Akceptowanym skrótem tej nazwy jest również KNB.

2. Siedzibą Koła jest Wydział Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (EUH-E) z siedzibą przy ul. Lotniczej 2, 82-300 Elbląg.

3. Koło działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu EUH-E w Elblągu oraz niniejszego Statutu.

4. Koło jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.

5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

6. Koło może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach działania.

 

Rozdział II

Cele i zadania Koła

1. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy i zainteresowań studentów dotyczących zagadnień poruszanych w programie studiów na kierunku bezpieczeństwo lub zbliżonym programowo.

2. Rozszerzenie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa.

3. Organizacja konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, spotkań dyskusyjnych, spotkań z naukowcami, politykami, praktykami zajmującymi się zagadnieniami dotyczącymi współczesnego bezpieczeństwa.

4. Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach.

5. Publikacja artykułów naukowych, przygotowywanie i wygłaszanie referatów naukowych oraz prowadzenie dyskusji akademickiej związanej z prezentowanymi zagadnieniami.

6. Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych i badawczych EUH-E oraz opracowywanie własnych badań.

7. Zachęcanie studentów do uczestnictwa w ważnych przedsięwzięciach naukowych i prowadzenie w tym celu działalności promującej te wydarzenia.

8. Nawiązywanie kontaktów z różnego typu organizacjami, w tym kołami naukowymi funkcjonującymi na innych uczelniach.

9. Inne formy aktywizacji intelektualnej studentów oraz poszerzanie wiedzy praktycznej.

10. Budowanie atmosfery życzliwości wśród członków Koła i wspólnoty akademickiej EUH-E.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła

1. Członkami Koła mogą być wyłącznie studenci EUH-E.

2. O członkostwie w Kole przesądza aktywność studenta w zakresie realizacji zadań określonych w rozdziale II Statutu oraz nawiązanie w tym celu współpracy z przewodniczącym Koła, który koordynuje wszystkie zgłaszane przez studentów inicjatywy.

3. Osoby szczególnie aktywne umieszczane są na liście członków Koła po akceptacji przewodniczącego oraz wiceprzewodnicącego.

4. Na liście członków Koła mogą znaleźć się osoby, które:

 • chcą rozwijać swoje zainteresowania i podnosić swoje kompetencje;
 • godnie reprezentują Koło i dbają o dobre imię EUH-E;
 • wywiązują się należycie z obowiązków studenta;
 • biorą udział w realizacji zadań Koła.

5. Prawo członkostwa wygasa w przypadku:

 • braku zainteresowania działalnością Koła,
 • niewypełniania obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła

1. Władze Koła stanowią:

 • Zarząd Koła.

2. Zarząd Koła stanowią:

 • Przewodniczący,
 • Wiceprzewodniczący.

3. Do zadań Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością Koła,
 • Przewodniczący, a także wiceprzewodniczący może samodzielnie reprezentować Koło.
 • ustalanie planu pracy Koła,
 • zwoływanie spotkań Koła.
 • inne uprawnienia określone w niniejszym Statucie.

4. Zarząd Koła jest powoływany i odwoływany przez Członków Koła większością bezwzględną, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.

5. Zarząd Koła jest powoływany na czas nieoznaczony.

6. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 • uchwalanie Statutu Koła i jego zmian,
 • podejmowanie uchwal i postanowień dotyczących działalności Koła.

 

ROZDZIAŁ V

Opiekun Koła

1. Opiekunem Koła jest dr Wojciech J. Janik, pracownik naukowy EUH-E.

2. Opiekun jest Doradcą Naukowym Koła.

3. Opiekun może reprezentować Koło wobec Władz EUH-E.

4. Opiekun współpracuje z Zarządem Koła w sprawie podejmowania ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na rok akademicki.

 

ROZDZIAŁ VI

Finanse Koła

1. Potrzeby finansowe Koła, po akceptacji Kanclerza, pokrywane są ze środków EUH-E.

2. Środki własne Koła mogą pochodzić z dotacji oraz darowizn.

 

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Zarząd Koła oraz zatwierdzeniem go przez Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

2. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła oraz Opiekun Koła.

3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek przewodniczącego Koła. Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje Zarząd Koła.

4. O decyzji w sprawie rozwiązania Koła należy poinformować Rektora i Opiekuna Koła, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Do informacji należy dołączyć uchwałę Zarządu Koła o jego rozwiązaniu.

 

 

Przewodniczącego Koła naukowego Bezpieczeństwo

Maciej Sarrach

"Zamiłowanie do służb specjalnych, przeciwdziałania terroryzmowi, polityki jak i wszystkich spraw związanych z naszym bezpieczeństwem daje mi możliwość interpretacji współczesnej rozgrywki politycznej. Aby być krok przed terrorystami, musimy myśleć jak terroryści. Intuicja, logika i otwartość na poglądy to cechy, które pomagają w tworzeniu projektów, planów, które mogą przyczynić się do lepszego zwalczania terroryzmu. Nie można być ekspertem od wszystkiego, ale z wielu dziedzin można wykrzesać to co subiektywnie jest najciekawsze od medycyny i inżynierii, poprzez bezpieczeństwo i politykę, a kończąc na astronomii. Tak szeroki zakres zainteresowań pozwala na możliwości polemiki praktycznie na każdy temat."

 

 

Sprawozdanie z pracy KN Bezpieczeństwo do 2017 - plik do pobrania