plan pracy koła naukowego - rok akademicki 2019/2020 - pobierz plik

protokół z zebrania członków koła naukowego - 15.11.2019r. - pobierz plik

 

 

STATUT KOŁA NAUKOWEGO „BEZPIECZEŃSTWO”

na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Koło Naukowe nosi nazwę Koło Naukowe „Bezpieczeństwo” i w dalszej części Statutu określane jest jako „Koło”. Akceptowanym skrótem tej nazwy jest również KNB.

2. Siedzibą Koła jest Wydział Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (EUH-E) z siedzibą przy ul. Lotniczej 2, 82-300 Elbląg.

3. Koło działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu EUH-E w Elblągu oraz niniejszego Statutu.

4. Koło jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.

5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

6. Koło może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach działania.

 

Rozdział II

Cele i zadania Koła

1. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy i zainteresowań studentów dotyczących zagadnień poruszanych w programie studiów na kierunku bezpieczeństwo lub zbliżonym programowo.

2. Rozszerzenie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa.

3. Organizacja konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, spotkań dyskusyjnych, spotkań z naukowcami, politykami, praktykami zajmującymi się zagadnieniami dotyczącymi współczesnego bezpieczeństwa.

4. Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach.

5. Publikacja artykułów naukowych, przygotowywanie i wygłaszanie referatów naukowych oraz prowadzenie dyskusji akademickiej związanej z prezentowanymi zagadnieniami.

6. Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych i badawczych EUH-E oraz opracowywanie własnych badań.

7. Zachęcanie studentów do uczestnictwa w ważnych przedsięwzięciach naukowych i prowadzenie w tym celu działalności promującej te wydarzenia.

8. Nawiązywanie kontaktów z różnego typu organizacjami, w tym kołami naukowymi funkcjonującymi na innych uczelniach.

9. Inne formy aktywizacji intelektualnej studentów oraz poszerzanie wiedzy praktycznej.

10. Budowanie atmosfery życzliwości wśród członków Koła i wspólnoty akademickiej EUH-E.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła

1. Członkami Koła mogą być wyłącznie studenci EUH-E.

2. O członkostwie w Kole przesądza aktywność studenta w zakresie realizacji zadań określonych w rozdziale II Statutu oraz nawiązanie w tym celu współpracy z przewodniczącym Koła, który koordynuje wszystkie zgłaszane przez studentów inicjatywy.

3. Osoby szczególnie aktywne umieszczane są na liście członków Koła po akceptacji przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

4. Na liście członków Koła mogą znaleźć się osoby, które:

 • chcą rozwijać swoje zainteresowania i podnosić swoje kompetencje;
 • godnie reprezentują Koło i dbają o dobre imię EUH-E;
 • wywiązują się należycie z obowiązków studenta;
 • biorą udział w realizacji zadań Koła.

5. Prawo członkostwa wygasa w przypadku:

 • braku zainteresowania działalnością Koła,
 • niewypełniania obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła

1. Władze Koła stanowią:

 • Zarząd Koła.

2. Zarząd Koła stanowią:

 • Przewodniczący,
 • Wiceprzewodniczący.

3. Do zadań Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością Koła,
 • Przewodniczący, a także wiceprzewodniczący może samodzielnie reprezentować Koło.
 • ustalanie planu pracy Koła,
 • zwoływanie spotkań Koła.
 • inne uprawnienia określone w niniejszym Statucie.

4. Zarząd Koła jest powoływany i odwoływany przez Członków Koła większością bezwzględną, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.

5. Zarząd Koła jest powoływany na czas nieoznaczony.

6. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 • uchwalanie Statutu Koła i jego zmian,
 • podejmowanie uchwal i postanowień dotyczących działalności Koła.

 

ROZDZIAŁ V

Opiekun Koła

1. Opiekunem Koła jest mgr Tomasz Gaweł.

2. Opiekun jest doradcą Naukowym Koła.

3. Opiekun może reprezentować Koło wobec władz EUH-E.

4. Opiekun współpracuje z Zarządem Koła w sprawie podejmowania ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na rok akademicki.

 

ROZDZIAŁ VI

Finanse Koła

1. Potrzeby finansowe Koła, po akceptacji Rektora, pokrywane są ze środków EUH-E.

2. Środki własne Koła mogą pochodzić z dotacji oraz darowizn.

 

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Zarząd Koła oraz zatwierdzeniem go przez Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

2. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła oraz Opiekun Koła.

3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek przewodniczącego Koła. Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje Zarząd Koła.

4. O decyzji w sprawie rozwiązania Koła należy poinformować Rektora i Opiekuna Koła, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Do informacji należy dołączyć uchwałę Zarządu Koła o jego rozwiązaniu.

 

 

Przewodniczącego Koła naukowego Bezpieczeństwo

Maciej Sarrach

"Zamiłowanie do służb specjalnych, przeciwdziałania terroryzmowi, polityki jak i wszystkich spraw związanych z naszym bezpieczeństwem daje mi możliwość interpretacji współczesnej rozgrywki politycznej. Aby być krok przed terrorystami, musimy myśleć jak terroryści. Intuicja, logika i otwartość na poglądy to cechy, które pomagają w tworzeniu projektów, planów, które mogą przyczynić się do lepszego zwalczania terroryzmu. Nie można być ekspertem od wszystkiego, ale z wielu dziedzin można wykrzesać to co subiektywnie jest najciekawsze od medycyny i inżynierii, poprzez bezpieczeństwo i politykę, a kończąc na astronomii. Tak szeroki zakres zainteresowań pozwala na możliwości polemiki praktycznie na każdy temat."

 

 

 • Studenci autorami monografii

13 października 2018 odbyło się uroczyste wręczenie monografii studentom, którzy uczestniczyli w I Konferencji Naukowej Studentów nt. Setna rocznica niepodległości Polski - problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Konferencja odbyła się 16 marca 2018. W jej efekcie została wydana monografia pt. Bezpieczeństwo narodowe w epoce terroryzmu pod red. dr. Wojciecha J. Janika, opiekuna Koła Naukowego „Bezpieczeństwo”, które było współorganizatorem tej konferencji. Autorami monografii są studenci administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Monografie autorom wręczał dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Kierunke

Temat

1

Sarrach Maciej

Król Magdalena

BW

Ukryta islamizacja Europy

2

Tomasik Mariusz

Adm

Widmo islamizacji Polski i Europy w kontekście upadku wartości zachodnich

3

Piechowska Kinga

Klonowski Jarosław

BW

Samozwańcze Państwo Islamskie - nowe metody prowadzenia zamachów terrorystycznych

4

Paulina Skowrońska

Monika Kozłowska

BW

Rola i znaczenie kobiet w organizacjach terrorystycznych

5

Markowicz Alicja

Wojciechowska Magdalena

BW

Metody i motywy działań terrorystów

6

Żabka Anna

Hrybek Ruzanna

BW

Ludobójstwo Ormian

7

Szydłowski Andrzej

Adm

Zmiany w Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych  po zamachach z 11 września 2001 r.

8

Antoniewicz Marcin

Adm

Misje stabilizacyjne jako metoda rozwiązywania konfliktów militarnych

9

Krzysztof Głąbicki

BW

Wojska Radiotechniczne w Polsce

10

Monika Mikołajczyk

Anetta Szpakiewicz

 

BW

Geneza i rozwój tzw. samozwańczego państwa islamskiego

11

Ewelina Jachimowicz

 

BW

Cyberterroryzm – problem Polski i współczesnego świata

12

Domeradzki Krzysztof

BW

Funkcjonowanie pododdziałów antyterrorystycznych Policji w Polsce

 

Sprawozdanie z pracy KN Bezpieczeństwo do 2017 - plik do pobrania

 

 

 

 

 

 

STATUT KOŁA NAUKOWEGO TOP MENEDŻER

na kierunkach zarządzanie i administracja

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Top Menedżer i w dalszej części statutu określane jest jako „Koło”. Akceptowanym skrótem tej nazwy jest KNTM.

2. Siedzibą Koła jest Wydział Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej z siedzibą przy ul. Lotniczej 2, 82-300 Elbląg

3. Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, statutu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz niniejszego statutu.

4. Koło jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.

5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

6. Kolo może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach działania.

 

Rozdział II

Cele i zadania Koła

1. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy i zainteresowań studentów dotyczących zagadnień poruszanych w programie studiów na kierunku zarządzanie.

2. Rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki i prowadzenia własnej działalności gospodarczej .

3. Doskonalenie umiejętności menedżerskich, w tym organizatorskich.

4. Organizacja konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, spotkań dyskusyjnych, organizowanie spotkań z naukowcami, politykami, praktykami zajmującymi się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania i rozwoju gospodarczego.

5. Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach.

6. Publikacja artykułów naukowych, przygotowywanie i wygłaszanie referatów naukowych oraz prowadzenie dyskusji akademickiej związanej z prezentowanymi zagadnieniami.

7. Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, opracowywanie własnych badań.

8. Zachęcanie studentów do uczestnictwa w ważnych przedsięwzięciach naukowych i prowadzenie w tym celu działalności promującej te wydarzenia.

9. Nawiązywanie kontaktów z różnego typu organizacjami, w tym kołami naukowymi funkcjonującymi na innych uczelniach.

10. Inne formy aktywizacji intelektualnej studentów oraz poszerzanie wiedzy praktycznej.

11. Budowanie atmosfery życzliwości wśród członków Koła i wspólnoty akademickiej EUH-E.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła

1. Członkami Koła mogą być studenci oraz absolwenci Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

2. O członkostwie w Kole przesądza aktywność studenta w zakresie realizacji zadań określonych w rozdziale II Statutu oraz nawiązanie w tym celu współpracy z przewodniczącym Koła, który koordynuje wszystkie zgłaszane przez studentów inicjatywy.

3. Osoby szczególnie aktywne umieszczane są na liście członków Koła po akceptacji Walnego Zgromadzenia

4. Na liście mogą znaleźć się osoby, które:

 • chcą rozwijać swoje zainteresowania i podnosić swoje kompetencje;
 • godnie reprezentują Koło i dbają o  dobre imię EUH-E;
 • wywiązują się z należycie z obowiązków studenta;
 • biorą  udział w realizacji zadań Koła.

5. Prawo członkostwa wygasa w przypadku:

 • braku zainteresowania działalnością Koła,
 • niewypełniania obowiązków wynikających ze statutu,

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła

1. Władze Koła stanowią:

 • Zarząd Koła,
 • Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących.

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

4. Jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego i Opiekuna Koła.

5. Zarząd Koła stanowią:

 • Przewodniczący,
 • Wiceprzewodniczący.

6. Do zadań Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością Koła,
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • ustalanie planu pracy Koła,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 • inne uprawnienia określone w niniejszym statucie

7. Zarząd Koła jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie Członków Koła większością bezwzględną uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.

8. Zarząd Koła jest powoływany na okres roku akademickiego lub dłuższy okres, jeżeli jedna ze stron wystąpi z takim wnioskiem, a druga pozytywnie go rozpatrzy.

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy:

 • uchwalanie Statutu Koła i jego zmian
 • podejmowanie uchwal i postanowień dotyczących działalności Koła

 

ROZDZIAŁ V

Opiekun Koła

1. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych  EUH-E w Elblągu

2. Opiekun jest doradcą naukowym Koła.

3. Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni.

4. Opiekun współpracuje z Zarządem i Walnym Zgromadzeniem w sprawie podejmowania ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na rok akademicki.

 

ROZDZIAŁ VI

Finanse Koła

1. Potrzeby finansowe Kola, po akceptacji Rektora, pokrywane są ze środków EUH-E

2. Środki własne Koła pochodzą z dotacji oraz darowizn.

 

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie Członków Koła większością 2/3 głosów członków Koła obecnych podczas głosowania oraz zatwierdzeniem go przez Władze Uczelni.

2. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła oraz Opiekun Koła.

3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek 2/3 ogólnej liczby członków. Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zebranie Członków Koła.

 

 

Przewodnicząca Koła Naukowego Top Menedżer

Roksana Wierzbicka, 4 semestr zarządzania

Opiekun Koła Naukowego Top Menedżer

dr Hubert Kołodziejski

 

Najbliższe plany Koła Naukowego Top Menedżer

Udział i współorganizacja VIII edycji międzynarodowej konferencji  z cyklu: Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie na temat: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczeństw. Konferencja odbędzie się na naszej uczelni 4 kwietnia 2019 r.

 

Działalność Koła Naukowego Top Menedżer

3 marca 2018 doktor Hubert Kołodziejski i Koło Naukowe Top Menedżer zorganizowali wizytę studentom administracji (studia II stopnia) do Elbląskiego Parku Technologicznego w ramach prowadzonego przedmiotu – polityka spójności i fundusze strukturalne UE (ćw.). Ze studentami spotkał się dyrektor EPT dr Marcin Bukowski, który zaprezentował  EPT  jako podmiot publiczny, omówił specyfikę jego działalności oraz aktywność związaną z pozyskiwaniem środków unijnych, w tym aktualnie realizowane projekty i projekty biorące udział w konkursach. Studenci mieli tez możliwość obejrzenia pomieszczeń EPT, w tym pracowni i laboratoriów.

Na zdjęciu Doktor Hubert Kołodziejski wręcza podziękowanie dyrektorowi Parku Technologicznego dr. Marcin Bukowski

 

 

1 grudnia 2018 r. studenci II i III roku Zarządzania odwiedzili Elbląski Park Technologiczny. Organizatorem wizyty studyjnej był dr Hubert Kołodziejski, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, a współorganizatorem Koło Naukowe Top Menedżer. Gospodarzem spotkania dotyczącego wspierania przedsiębiorczości był Dyrektor EPT – dr inż. Marcin Bukowski. Scharakteryzował on działalność EPT, podkreślając, że podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych. EPT posiada Akredytację Ośrodka Innowacji, w zakresie prowadzenia usług doradczych dla MŚP oraz akredytację SOOIPP dla ośrodka innowacji. W trakcie spotkanie poruszone były różnorodne zagadnienia, w szczególności dotyczące planowania i początkowej działalności podmiotów gospodarczych. Sercem Elbląskiego Parku Technologicznego jest Centrum Badawczo-Rozwojowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców, w skład którego wchodzą:

 • Centrum Jakości Środowiska - Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych (LZAŚ), 
 • Centrum Metaloznawstwa, 
 • Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji, 
 • Centrum Transferu Technologii Informatycznych,
 • Centrum Technologii Drewna i Mebli.

 

 

 

26 października 2018 r. studenci I i II roku Zarządzania odbyli wizytę studyjną w firmie MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o. w Elblągu. Zajęcia odbyły się w ramach ekonomiki produkcji i podstaw zarządzania (ćwiczenia). Organizatorem wizyty studyjnej była dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, a współorganizatorem Koło Naukowe Top Menedżer. Firma Meble Wójcik to jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Elblągu, zatrudniający około 1500 osób i wykorzystujący w procesie produkcji najnowsze technologie. Jej produkty znane są nie tylko w Europie, ale także na rynkach azjatyckich. W trakcie spotkania charakteryzowana została firma MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o w Elblągu jako przykład współczesnej, nowoczesnej organizacji. Na jej przykładzie omówiono:

 • istota funkcjonowania przedsiębiorstwa  produkcyjnego branży meblarskie,
 • sposoby zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem funkcji planowania i kontrolowania.,
 • rolę struktury i kultury organizacyjnej w firmie,
 • style kierowania,
 • wykorzystywanie technologii informacyjnych w nowoczesnej,
 • przykłady reakcji firmy na zmiany w otoczeniu,
 • innowacje i wiedzę wpływającą na rozwój firmy,
 • oddziaływanie firmy na rynki lokalne, regionalne, ogólnopolskie i zagraniczne.

Spotkanie prowadziła p. Agnieszka Rańcia, kierownik Działu HR w firmie MEBLE WÓJCIK. Inż. Grzegorz Moskal zrelacjonował sposób planowania produkcji i kontrolę realizacji zamówień. Następnie studenci zostali podzieleni na cztery grupy i oprowadzeni po hali produkcyjnej. Pani Agnieszka Rańcia i Grzegorz Moskal zaprezentowali cykl produkcyjny i omówili zakres zadań na wybranych kluczowych stanowiskach, wskazując na mechanizmy koordynacji i kanały przepływu informacji pomiędzy pracownikami produkcji.

 

 

 

 

 

STATUT

Koła Naukowego  Elbląskich Pedagogów

na kierunku pedagogika

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

 


Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa Koła

1. Pełna nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Elbląskich Pedagogów, zwane dalej Koło.
2. Przyjętym skrótem tej nazwy jest KNEP.

 

§ 2. Siedziba i teren działania

1. Siedzibą KNEP jest Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna mieszcząca się przy ul. Lotniczej 2 w Elblągu, zwana dalej Uczelnią.

2. KNEP działa na terenie Uczelni.

 

§ 3 Status Koła

1. Koło jest zrzeszeniem studentów i pracowników naukowych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz wszystkich zainteresowanych realizacją celów zawartych w niniejszym statucie.

2. Przynależność do Koła jest dobrowolna.

3. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

§ 4. Zrzeszanie się Koła

Koło może wiązać się z innymi organizacjami krajowi i zagranicznymi, o zbliżonych celach działania.

 

§ 5. Znak graficzny i pieczęć

1. Koło może używać znaku graficznego i pieczęci.
2. Wzór znaku graficznego oraz pieczęci ustala Walne Zgromadzenie i przedstawia w formie załączników do Statutu.

 

§ 6. Okres działania

Czas działania Koła jest nieokreślony.

 

 

Cele i zadania Koła

 

 

§ 7. Cele Koła

Celami Koła są:

1. budzenie zainteresowań naukowych przez studentów,

2. wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,

3. umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania własnych prac badawczych przez studentów,

4. rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi

5. promowanie Uczelni

6. pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiach,

7. rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,

8. rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz interpersonalnych członków Koła,

9. integracja środowiska studenckiego i naukowego.

 

§ 8. Sposób realizacji celów

Sposobami realizacji celów Koła są w szczególności:

1. samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusji, odczytów, wykładów, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych,

2. wyjazdy na seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami,

3. założenie i utrzymanie księgozbioru,

4. organizowanie wycieczek i objazdów naukowych,

5. rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi, opiekuńczymi, socjalizacyjnymi, profilaktycznymi oraz resocjalizacyjnymi,

6. utworzenie serwisu informacyjnego o działalności koła naukowego,

7. współprace z zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,

8. uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym,

9. organizowanie i udział w obozach naukowych,

10. prezentowanie osiągnięć własnych Koła.

 

Członkowie Koła

 

§ 9. Zasady Członkostwa

1. Członkiem Koła może zostać każdy, kto wyrazi taką wolę poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej. Wzór deklaracji członkowskiej określa załącznik Nr 2 do Statutu.
3. Członkowie Koła, nie będący równocześnie studentami bądź pracownikami naukowymi Uczelni nie mogą znajdować się we władzach Koła.
4. Każda osoba prowadząca w ramach Koła badania, warsztaty, referaty udostępnia informacje o swojej działalności w serwisie informacyjnym Koła.
5. Aktualną listę członków Koła, za ich zgodą, przedstawia się w serwisie informacyjnym Koła.

 

§ 10. Prawa i obowiązki członków

1. Członkiem Koła może zostać każdy student bądź pracownik naukowy zainteresowany pogłębianiem swej wiedzy w dziedzinach związanych z pedagogiką.
2. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji określonej przez Zarząd.
3. Każdy członek Koła ma prawo do:
a) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu,
b) czynnego udziału i korzystania z przedsięwzięć organizowanych przez Koło,
c) kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła,
d) oceniania pracy Zarządu.
4. Każdy członek Koła zobowiązany jest do:
a) podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zebrania Członków Koła, rozporządzeniom zarządu Koła,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków,
c) dbania o dobre imię Koła.
5. Prawo członkowskie gaśnie:
a) przez dobrowolne wystąpienie,
b) w przypadku nie wypełniania obowiązków objętych statutem,
c) na mocy uchwały Walnego Zebrania z powodów wyżej wymienionych.
 

 

Władze Koła

 

§ 11. Organy Koła

1. Organami koła są:

a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Koła.
2. Walne Zgromadzenie Członków Koła:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących (każdy członek ma jeden głos),
b) uchwala uchwały zwykłą większością głosów,
c) jest zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego Koła,
d) uchwala skład naukowy na sesje naukowe.

3. Zarząd Koła stanowią:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik,

4. Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Koła,
b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
c) ustalanie planu pracy Koła,
d) prowadzenie rachunkowości Koła,
e) prowadzenie ewidencji członków Koła,

f) prowadzenie serwisu informacyjnego Koła,
g) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami,
h) zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła.
5. Zarząd może być zawieszony  przez Walne Zgromadzenie w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów, przez Rektora lub założyciela Uczelni.
6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego Kadencję.

7. Rektor uchyla uchwałę  organu Koła niezgodną z przepisami prawa, Statutem Uczelni lub Statutem Koła.

 

§ 12. Opiekun Koła

1. Opiekuna Koła zatwierdzają Dziekan Uczelni.
2. Opiekun reprezentuje Koło wobec władz uczelni.
3. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.
4. Opiekun może zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu Koła.
5. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.
6. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres.
 

Majątek Koła

 

§ 13. Źródła finansowania Koła

1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków własnych Koła

2. Uczelnia może przeznaczać środki materialne na realizację celów statutowych Koła. Zarząd Koła przedstawia Rektorowi sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze.

2. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu.

 

§ 14. Przeznaczenie środków finansowych

1. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie na realizację celów statutowych Koła.
2. Szczegółowe zasady polityki finansowej Koła ustala Zarząd Koła.

 

Przepisy końcowe

 

§ 15. Zmiany w Statucie

1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła w sprawie zmian w statucie Koła przedkładana jest Rektorowi Uczelni.

 

§ 16. Rozwiązanie Koła

1. Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2. Senat Uczelni, na wniosek Rektora, rozwiązuje Koło jeżeli w jego działalności rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, Statut Uczelni lub Statut Koła.

 

§ 17 Wejście w życie statutu

1. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Statut jest przedkładany Rektorowi Uczelni, który bada zgodność statutu z przepisami prawa i Statutem Uczelni.