Zapewnia przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, jak też do pracy w placówkach opiekuńczych prowadzonych przez samorządy, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem (np. w świetlicach środowiskowych, klubikach dla małych dzieci i innych.) Moduł zapewnia zdobycie wiedzy niezbędnej do rozumienia procesu rozwoju, opieki i wychowania małego dziecka a także podstaw wiedzy prawno-ekonomicznej potrzebnej w sytuacjach zagrożeni zdrowia lub życia dziecka do pracy wypełniających wymagania do pracy w zawodzie opiekunki/na dziecięcej. Absolwent nabędzie także prawo do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad małym dzieckiem.
 
Absolwent może wykonywać zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, być zatrudniony w placówkach pomocy społecznej jako asystent rodziny. Ma uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych. Ukończenie studiów otwiera również możliwość pracy z osobą dorosłą wymagającą wsparcia (np. domy dziennego pobytu i domy pomocy społecznej) oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (opieka żłobkowa, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych, organizator imprez okolicznościowych dla dzieci, centra wsparcia rodziny).
 
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.