Przygotowuje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, z zaburzeniami psychicznymi, dzieci z problemami w uczeniu się, osoby niedostosowane społecznie, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, osoby starsze. Absolwent będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu z podopiecznymi, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb podopiecznych, planowania indywidualnych i grupowych programów działań w zakresie terapii zajęciowej, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego. Ponadto absolwent będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności do pracy z osobami starszymi i na ich rzecz w środowisku ich życia i w ramach instytucji. Dotyczy to głównie pomocy w utrzymaniu sprawności i funkcjonowania, wsparciu w utrzymaniu samodzielności życiowej, aktywnego i twórczego wykorzystania czasu wolnego.
 
Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia pracy między innymi w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, placówkach rehabilitacyjnych, pensjonatach, organizacjach pozarządowych prowadzących terapię zajęciową. Będzie mógł realizować zadania związane z opieką i aktywizacją osób starszych i w podeszłym wieku na coraz bardziej rozbudowanym rynku usług dla seniorów nie tylko w Polsce ale również za granicą.
 
Absolwent Uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.