Facebook

przejdź do Facebook


zamknij

Przygotowuje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną; z osobami z zaburzeniami psychicznymi; z dziećmi z problemami w uczeniu się, z osobami niedostosowanymi społecznie, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem, osobami starszymi. Absolwent będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu z podopiecznymi, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb podopiecznych, planowania indywidualnych i grupowych programów działań w zakresie terapii zajęciowej, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego. Ponadto absolwent będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności pracy z osobami starszymi i na ich rzecz w środowisku ich życia i w ramach instytucji. Dotyczy to głównie pomocy w utrzymaniu sprawności i funkcjonowania, wsparciu w utrzymaniu samodzielności życiowej, aktywnego i twórczego wykorzystania czasu wolnego.

 

Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia pracy między innymi w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, placówkach rehabilitacyjnych, pensjonatach, organizacjach pozarządowych prowadzących terapię zajęciową. Będzie mógł realizować zadania związane z opieką i aktywizacją osób starszych i w podeszłym wieku na coraz bardziej rozbudowanym rynku usług dla seniorów nie tylko w Polsce ale również za granicą.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian programów studiów w związanych z koniecznością dostosowania ich do ewentualnych zmian w przepisach prawa.