Regulamin koła naukowego - pobierz plik

 

Koło naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej (opiekun dr n. med. Magdalena Lemska) ma następujące sekcje:
 
sekcja pielęgniarstwa - opiekun dr n. med. M. Lemska oraz mgr H. Nowik
kolejne spotkanie - 22.02.2020, godz. 14:00
 
sekcja fizjoterapii - opiekun dr n. med. G. Mańko
kolejne spotkanie - 10.01.2020, godz. 18:00
 
sekcja ratownictwa medycznego - opiekun dr n. med. P. Wołoszyn
kolejne spotkanie - 26.01.2020, godz. 14:00 (godzina może jeszcze ulec zmianie)
Raport wstępny z rozpoczęcia działalności Koła naukowego WNoZ EUHE - dr n. med. Magdalena Lemska opiekun koła.
 
Koło naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu wyodrębnia trzy sekcje:
sekcja pielęgniarstwa – opiekun mgr  H. Nowik, dr M. Lemska
 
członkowie:
1. Monika Nizio
2. Anna Dobrowolska
3. Hanna Stępniak
4. Milena Chomzy
5. Barbara Bylińska
6. Anna Wajda
7. Marcin Adamiec
8. Agnieszka Swiderska
 
Cel:
Przedstawienie i wprowadzenie w zakres działalności i pracy samorządu zawodowego oraz możliwości prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie szkoleń zawodowych oraz podnoszenia poziomu wiedzy zdrowotnej w wybranych sektorach życia publicznego oraz instytucjach medycznych.
 
sekcja ratownictwa medycznego – opiekun dr Wołoszyn
 
członkowie:
1.Daria Borys
2. Maciej Jurczak
3.Marcin Rybiński
4.Sylwester Szyluga
5.Kamil Chwietczuk
6.Michał Spychalski
7.Aleksandra Wróbel
8.Bartłomiej Zielonka
9.Milena Brudzy
10. Karol Kosicki
11. Joanna Polcyn
12.Adam Patałuch
13. Magdalena Spych.
 
Cel:
przygotowanie i przeprowadzenie  szkolenia teoretyczno-metodologicznego przygotowującego do samodzielnego badania w obszarze ratownictwa medycznego, oraz możliwości czynnego uczestnictwa w procesie zbierania danych podczas  badania na temat ,pt .:”Wpływ stosowania dwóch technik uciskania klatki piersiowej na głębokość generowanego ugięcia przedniej ściany klatki piersiowej – obserwacja manekinowa”.
 
sekcja fizjoterapii – opiekun dr G. Mańko
 
członkowie:
1. Natalia Winiczenko
2. Kamil Badewicz
3. Jakub Baranowski
4. Karol Mikusik
5. Hubert Kapowicz
6. Baeta Obana
7. Sławomir Garbowski
8. Aneta Kluczyk
9. Ewelina Sołtkiewicz.
 
Cel:
Spotkanie ze studentami zaplanowane przez opiekuna sekcji dr Mańko na 26.01.2020, na którym omawiany będzie  zakres obowiązków i ról związanych z przygotowaniem do udziału zdeklarowanych studentów w konferencjach naukowych  w EUHE.
 
Podsumowanie:
Sekcje zostały ukonstytuowane podczas spotkań wprowadzających (grudzień 2019) oraz zostały zaproponowane terminy regularnych konsultacji  każdej sekcji, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia i miniwykłady przygotowujące studentów  do udziału w pracach nad zagadnieniami  proponowanymi przez Opiekunów.
 
Planowany program pracy koła  naukowego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu  EUHE w roku  akademickim 2019-2020:
 
1. Realizacja wymienionych w regulaminie Uczelni EUH-E celów działalności koła naukowego w następujący sposób:
 
A.   Pobudzanie zainteresowania pracą naukową i badawczą w środowisku studenckim oraz  organizowanie regularnych spotkań dyskusyjno-naukowych, które przyczynią się do aktywizacji środowiska studenckiego w wymiarze naukowo-badawczym. Spotkania naukowe  odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, 
Zakładamy, że w okresie XI-XII.2019 dokonany zostanie wstępny nabór do każdej z wyróżnionej sekcji koła naukowego, który będzie przyczynkiem do aktywizacji przedstawicieli studentów każdego kierunku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu),
 
W kolejnym okresie I-V.2020– rozpoczną się regularne spotkania wszystkich sekcji, na których studenci pierwszych lat studiów będą uczestniczącymi obserwatorami oraz współpomysłodawcami zagadnień badawczych eksplorowanych przez studentów starszych roczników.  Studenci ostatnich lat będą starali się współtworzyć oraz  realizować  wspólne autorskie projekty badawcze , które będą np. przyczynkiem do powstawania ich badawczych prac dyplomowych.
 
W okresie V.-X.2020 – zakładamy (optymistycznie) wstępne  realizacje pierwszych badań  pilotażowych opartych na  autorskich projektach badawczych w każdej z sekcji. 
 
B. Rozwijanie współpracy między studenckimi kołami naukowymi w  uczelni EUHE - nawiązanie współpracy z kołem naukowym na  Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, wspólne spotkania naukowe, które będą przyczynkiem do powstania projektów naukowo-badawczych o charakterze interdyscyplinarnym. 
Członkowie Kół Naukowych EUH-E - reprezentanci przyszłej kadry medycznej  współpracując z przyszłą kadrą pedagogiczną przy merytorycznym nadzorze kadry naukowej  EUH-E mogą tworzyć i realizować wspólne interdyscyplinarne projekty badawcze w zakresie problematyki  np:  zachorowalności, epidemiologii,  profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz wybranych zagadnień związanych z dezorganizacją społeczną oraz promocji  prozdrowotnego stylu życia  wśród mieszkańców  regionu elbląskiego. 
Doświadczenie merytoryczno-metodologiczne  kadry naukowej i studentów nauk społecznych EUHE może być przyczynkiem do prowadzenia socjologiczno- pedagogicznych badań terenowych w/w problematyce w obrębie całego regionu elbląskiego.
 
Wybrana tematyka może być również przyczynkiem do rozpoczęcia współpracy z lokalnymi  specjalistycznymi instytucjami medycznymi, samorządami oraz stowarzyszeniami tj. np.: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, szpitale lub lokalne stowarzyszenia pacjentów.
 
C. Upowszechnianie wstępnych wyników pierwszych zrealizowanych projektów naukowo-badawczych przez studentów należących do koła naukowego WNoZ będzie miało miejsce podczas organizowanej na WNoZ EUH-E konferencji naukowej (która jest planowana w kwietniu 2020), tworząc w programie konferencji wyodrębnioną  sesję naukową, poświęconą wyłącznie prezencji prac i wyników badań terenowych przeprowadzonych przez studentów EUHE.
 
D. Promocja Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej – może mieć miejsce poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami, instytucjami medycznymi oraz stowarzyszeniami pacjentów  w regionie elbląskim, np.  uzyskiwanie zgody oraz pomoc w  przeprowadzaniu badań terenowych wśród respondentów za pośrednictwem wymienionych podmiotów. 
 
E. Aktywna współpraca opiekunów sekcji koła  z władzami uczelni EUH-E na rzecz rozwoju naukowo-badawczego środowiska studentów w postaci  organizacji naukowych sesji plakatowych na terenie uczelni, które  będą pokazywać efekty działalności sekcji, a także  publikowanie ich na oficjalnych stronach internetowych Uczelni i oficjalnych stronach internetowych lokalnych instytucji medycznych oraz np. w lokalnych mediach. 
 
Powyższe zamierzenia będą wprowadzane w bieżącym roku akademickim i kolejnych latach w zależności od aktywności i zaangażowania studentów.