Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 • 00:00:00

Zamówienia publiczne

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.

ADRESACI STUDIÓW

 • studia skierowane są nie tylko do pracowników komórek, biur zamówień publicznych, ale i osób merytorycznie odpowiedzialnych za opis przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.
 • uczestnikami zajęć powinni być także pracownicy-wykonawcy, którzy odpowiadają za przygotowanie oferty, lub sami wykonawcy zainteresowani korzystaniem ze środków publicznych.
 • zamówienie publiczne to propozycja studiów dla osób, które nigdy nie brały udziału w procedurach zamówień publicznych, a chcą uzyskać nowe umiejętności umożliwiające zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

PROGRAM STUDIÓW

 • zamówienia publiczne w teorii i praktyce:
 • system zamówień publicznych w Polsce – zarys, cele, zasady
 • zakres podmiotowy prawa zamówień publicznych.
 • tryby udzielania zamówień publicznych (przesłanki, przebieg)
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
 • dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (protokół, sprawozdawczość)
 • umowy w zamówieniach publicznych (typy umów, zawartość, zawieranie, zarządzanie realizacją, aneksowanie)
 • odpowiedzialność za naruszenia Pzp i etyka w zamówieniach publicznych
 • kontrola udzielania zamówień publicznych

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

 • specjalista z zakresu zamówień publicznych, mogący skutecznie uczestniczyć w przetargowych i poza przetargowych formach wydatkowania środków publicznych. Uzyskana wiedza prawnicza i kwalifikacje – zdobyte m.in. w trakcie zajęć praktycznych – będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizowanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy. Proponowana im forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z chęci stworzenia przez krajowego prawodawcę jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystywania środków unijnych przez Polskę.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 180 godzin ( zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem,
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową.

Podobne kursy

Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.