Pedagogika

studia I stopnia

W 90 sekund dookoła Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Robotyka i programowanie jako narzędzie rozwijania dziecięcych kompetencji XXI w.

Pedagogika

Pedagogika to naukowa dyscyplina obejmująca przedmiotem swoich badań i praktyk wychowanie, kształcenie i rozwój człowieka we wszystkich fazach jego życia. Jej przedmiot badań jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka łączy perspektywę koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz tą dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych, wychowawczych resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka, grup i społeczeństw.

Studia pedagogiczne prowadzone w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku pracy lokalnym, regionalnym ale również ogólnopolskim. Wynika ono ze zmieniającej się rzeczywistość społecznej, kulturowej i gospodarczej, powodującej przeobrażenia w funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dzieci i młodzież ale także osoby starsze. To właśnie te grupy społeczne z racji jawiących się zagrożeń oraz potrzeb wymagają nierzadko specjalistycznego wsparcia i pomocy profesjonalistów. Dlatego też ideą, jaka przyświeca prowadzonym studiom na kierunku pedagogika jest przygotowanie specjalistów w ściśle określonych zakresach, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami popartymi doświadczeniami praktycznymi będą wypełniać misję, jaka przyświeca pedagogom.

Kierunek pedagogika dysponuje studiami I stopnia (licencjackimi) oraz II stopnia (magisterskimi). Studenci w trakcie trwania nauki mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej poprzez wybór grup zajęć w poszczególnych zakresach przygotowujących do przyszłej pracy na różnych stanowiskach w poszczególnych instytucjach związanych z szeroką rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią. Programy studiów zostały tak skonstruowane aby przyszli absolwenci byli nie tylko wyposażeni w wymaganą do pełnienia poszczególnych funkcji wiedzę, umiejętności i kompetencje, ale także aby posiadali kwalifikacje wypełniające wszelkie wymagania formalne oraz prawne, które przewiduje ustawodawca.

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem

Wybór grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy między innymi w placówkach opiekuńczych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorządy, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne, na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem (np. w świetlicach środowiskowych, klubikach dla małych dzieci i innych). Studenci w toku studiów zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia procesu rozwoju, opieki i wychowania małego dziecka a także młodzieży oraz podstaw wiedzy prawno-ekonomicznej potrzebnej w sytuacjach zagrożeni zdrowia lub życia dzieci i młodzieży. do pracy wypełniających wymagania do pracy w zawodzie opiekunki/na dziecięcej.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (opieka żłobkowa, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych, organizator imprez okolicznościowych dla dzieci, centra wsparcia rodziny itp. Posiadane umiejętności i kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie go w placówkach pomocy społecznej jako asystent rodziny. Ma uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych. Absolwent nabędzie także posiadał prawo do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad małym dzieckiem. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz innych form kształcenia w tym studiów podyplomowych.

Terapia zajęciowa i opieka nad osobami starszymi

Wybór grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, z zaburzeniami psychicznymi, dzieci z problemami w uczeniu się, osobami niedostosowanymi społecznie, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem oraz osobami starszymi. Absolwent będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w prawidłowym nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu z podopiecznymi, umożliwiające rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb podopiecznych, planowanie indywidualnych i grupowych programów działań w zakresie terapii zajęciowej, monitorowanie i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego. Ponadto absolwent będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności do pracy z osobami starszymi i na ich rzecz w środowisku ich życia i w ramach instytucji sprawujących nad nimi opiekę. Dotyczy to głównie pomocy w utrzymaniu sprawności i funkcjonowania, wsparciu w utrzymaniu samodzielności życiowej, aktywnego i twórczego wykorzystania czasu wolnego.

Ukończenie studiów przygotowuje do podjęcia pracy między innymi w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, placówkach rehabilitacyjnych, pensjonatach, organizacjach pozarządowych prowadzących terapię zajęciową. Absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań związanych z opieką i aktywizacją osób starszych i w podeszłym wieku na coraz bardziej rozbudowanym rynku usług dla seniorów nie tylko w Polsce ale również za granicą. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

Pedagogika resocjalizacyjna

Zapewnia przygotowanie do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Studenci w trakcie toku kształcenia uzyskają wiedzę z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych.

Absolwenci po ukończeniu studiów I stopnia przygotowani będą do pracy między innymi w charakterze wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych. Absolwent Uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Absolwent decydujący się kontynuować kształcenie na studiach II stopnia i kończący studia I i II stopnia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej uzyskuje tytuł magistra na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy ,studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych. Uzyskuje również uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Absolwenci, którzy ukończą studia I i II stopnia w zakresie pedagogiki korekcyjnej przygotowani będą do pracy z osobami (uczniami) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią). Po ukończeniu studiów absolwenci posiadać będą wiedzę na temat uwarunkowań specyficznych trudności w uczeniu się oraz umiejętność diagnozowania specyficznych trudności edukacyjnych, opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych. Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W celu uzyskania kwalifikacji nauczycielskich absolwent studiów licencjackich kontynuuje kształcenie na studiach II stopnia w zakresie Pedagogika korekcyjna.
Absolwent kończący studia I i II stopnia w zakresie pedagogiki korekcyjnej uzyskuje tytuł magistra na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy ,studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych. Uzyskuje również uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej).

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.