Pedagogika

studia II stopnia

W 90 sekund dookoła Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Robotyka i programowanie jako narzędzie rozwijania dziecięcych kompetencji XXI w.

Pedagogika

Pedagogika to naukowa dyscyplina obejmująca przedmiotem swoich badań i praktyk wychowanie, kształcenie i rozwój człowieka we wszystkich fazach jego życia. Jej przedmiot badań jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka łączy perspektywę koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz tą dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych, wychowawczych resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka, grup i społeczeństw.

Studia pedagogiczne prowadzone w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku pracy lokalnym, regionalnym ale również ogólnopolskim. Wynika ono ze zmieniającej się rzeczywistość społecznej, kulturowej i gospodarczej, powodującej przeobrażenia w funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dzieci i młodzież ale także osoby starsze. To właśnie te grupy społeczne z racji jawiących się zagrożeń oraz potrzeb wymagają nierzadko specjalistycznego wsparcia i pomocy profesjonalistów. Dlatego też ideą, jaka przyświeca prowadzonym studiom na kierunku pedagogika jest przygotowanie specjalistów w ściśle określonych zakresach, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami popartymi doświadczeniami praktycznymi będą wypełniać misję, jaka przyświeca pedagogom.

Kierunek pedagogika dysponuje studiami I stopnia (licencjackimi) oraz II stopnia (magisterskimi). Studenci w trakcie trwania nauki mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej poprzez wybór grup zajęć w poszczególnych zakresach przygotowujących do przyszłej pracy na różnych stanowiskach w poszczególnych instytucjach związanych z szeroką rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią. Programy studiów zostały tak skonstruowane aby przyszli absolwenci byli nie tylko wyposażeni w wymaganą do pełnienia poszczególnych funkcji wiedzę, umiejętności i kompetencje, ale także aby posiadali kwalifikacje wypełniające wszelkie wymagania formalne oraz prawne, które przewiduje ustawodawca.
 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej

Wybór tej grupy zajęć do wyboru zapewnia przygotowanie do pracy na rzecz jednostek, rodzin lub grup społecznych potrzebujących różnych form wsparcia profilaktycznego lub konkretnej pomocy psychopedagogicznej czy organizacyjnej. Studia w tym zakresie przygotowują do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będzie posiadał kwalifikacje do pracy w placówkach wsparcia dziennego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do wypełniania zadań opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających osobom w różnym wieku oraz fazach rozwoju poczucia bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i egzystencjalnego, a także warunki do nauki i rozwoju potrzeb kulturalnych oraz wspieranie rozwoju moralnego i społecznego. Zdobędzie także umiejętności przydatne bezpośrednio w praktyce, między innymi w zakresie prawodawstwa społecznego, poradnictwa i strategii wsparcia. Ponadto zdobędzie także podstawowe umiejętności podejmowania i organizowania pracy korekcyjno – kompensacyjnej.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia między innymi w ośrodkach preadopcyjnych, w świetlicach środowiskowych, internatach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodziny, szkoły i społeczności lokalnej. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych forma kształcenia w tym studiów podyplomowych.

Pedagogika resocjalizacyjna

Wybór tej grupy zajęć do wyboru zapewnia przygotowanie do pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi wykolejeniem społecznym, demoralizacją oraz przestępczością. Studia przygotowują do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, niewłaściwie wypełniającymi swoje funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, takimi jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, wyuczona bezradność społeczna.

Absolwenci po ukończeniu studiów przygotowani będą do pracy w charakterze wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych forma kształcenia w tym studiów podyplomowych.

Pedagogika rodziny z poradnictwem socjalnym

Wybór tej grupy zajęć do wyboru zapewnia dostarczenie studentowi pogłębionej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny z perspektywy nauk pedagogicznych, psychologicznych i społeczno-prawnych. Wiedza i nabyte umiejętności przygotowują absolwenta do podejmowania różnych działań na rzecz małżeństwa i rodzin w zakresie pracy i poradnictwa socjalnego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa rodzinnego, usług opiekuńczych, działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, agendach samorządowych oraz organizacja pozarządowych realizujących działania na rzecz rodziny a także dzieci i młodzieży. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych forma kształcenia w tym studiów podyplomowych.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.