Acta Elbingensia

wydawnictwo

 Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna

Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna

Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna TOM 5

 

red. Mieczysław Plopa

Format B5, Objętość 480 stron,

Oprawa sztywna, szyta,

ISBN:978-83-89113-58-0

Wydawnictwo EUH-E

 

Spis treści

Część  I

WSPÓŁCZESNA RODZINA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ

Part  I

CONTTEMPORARY FAMILY IN THE LIGHT OF THREATS AND CHALLENGES

Wprowadzenie

Introduction

Jan Rostowski

Mózg a miłość – Neuropsychologiczne uwarunkowania miłości

The Brain and Love – Neuropsychological Determinants of Love

Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa

Psychospołeczne predyktory rozpadu związków małżeńskich

Psychosocial Predictors of Marital Divorce

Marta Kosiol

Demografia i rodzina – współczesne wyzwania

Demography and Family – Modern Challenges

Magdalena Spryszyńska

Wychowanie bliźniąt a zadowolenie z małżeństwa

Raising Twings and Satisfaction with Marriage

Anna Więcławska

Ojcostwo bez tajemnic

Fatherhood Without Secrets

Renata Kowal

Nowe systemy komunikacyjne w rodzinie współczesnej

New Communication Forms in Modern Family

Anna Szeniman-Łysak

Biopsychospołeczne konsekwencje sprawowania opieki a style radzenia sobie ze stresem u partnerów i rodziców osób chorych na Stwardnienie Rozsiane 

Biopsychosocial effects of care and coping with stress in partners and parents of people with Multiple Sclerosis.

Alicja Kuczmińska

Motywy wyboru zajęć aerobiku a konsekwencje jego wpływu na więzi rodzinne.

Reasons for Choosing Aerobics and its Effects on Family Relationships.

Eliza Mazur

Zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2005-2011 w świetle danych Komendy Głównej Policji

Scale of Domestic violence in the Years 2005-2011 in the Light of the Data Provided by the Police Headquarters.

Część  II

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Part  II

PROBLEMS OF CONTEMPORARY EDUCATION IN HUMAN LIFE: THREATS AND CHALLENGES

Bolesław Niemierko

Przyszłość oceniania szkolnego

The Future of Scholastic Grading

Izabela Seredocha

System motywacyjny nauczycieli – proponowane kierunki zmian

Teachers’ Motivating System - Suggested Directions of Changes

Kamila Zdanowicz-Kucharczyk

Praca z dzieckiem ulicy wyzwaniem dla pedagoga

Streetworking- a Challenge to Pedagogues

Justyna Siemionow

Oddziaływania resocjalizacyjne wobec nieletnich niedostosowanych społecznie w warunkach instytucji otwartej – możliwości i ograniczenia.

The Impact of Juvenile Social Rehabilitation in the Open Institution  Possibilities and Restrictions

Część  III

ZDROWIE, PRACA I ROZWÓJ CZŁOWIEKA: PREWENCJA, WSPOMAGANIE, ZAGROŻENIA

Part  III

THE HEALTH, WORK AND DEVELOPMENT OF MAN: PREVENTION, SUPPORT, THREATS

Bogdan Pietrulewicz, Wojciech Plopa,  Aleksandra Wolska 

Postawy wobec integracji społecznej chorych psychicznie w Kanadzie i  Polsce

Attitudes Toward Social Integration for Mentally Ill in Canada and Poland

Henryk Gawroński

Instytucjonalne formy ekonomii społecznej w realizacji reintegracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

The Institutional Forms of Social Economy in the Implementation of Social Reintegration in the Warmia and Mazurian Voivodesip

Paweł Nierodka

Ateny – Jerozolima – Rzym. Trzy koncepcje determinacji wolności

Athens – Jerusalem – Rome. Three Concepts of Freedom

Anna Skuzińska

 Elbląscy pracownicy – charakterystyka psychospołeczna wybranych grup zawodowych

Elblag Employees – Psychosocial Characteristics of Chosen Professional Groups

Wojciech Plopa

Wartości w percepcji młodych Polaków

The Values in the Perception of Young Poles

Data

14 sierpień 2013

Tagi

katalog publikacji

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.