Acta Elbingensia

wydawnictwo

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania
TOM 3

red. Mieczysław Plopa

Format B5, Objętość 456 stron,

Wydanie I, Kraków 2009

Oprawa sztywna, szyta,

ISBN:978-83-7587-136-4

Wydawnictwo EUH-E

 

Opis książki

Intencją powstania publikacji było kontynuowanie dyskusji interdyscyplinarnej nad współczesną rzeczywistością, różnymi obszarami życia człowieka (perspektywa filozoficzna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, zdrowotna, etyczna, biologiczna), jego jakością, wyzwaniami, zagrożeniami, które można ujmować z perspektywy nie tylko trwania, ale także przetrwania.

Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zasygnalizowano problem z perspektywy interdyscyplinarnej. Poruszono tutaj zagadnienia dotyczące inteligencji emocjonalnej, głębszych analiz statystycznych w naukach społecznych, „społeczeństwa twórców kultury”, błędów człowieka w aspekcie kultury, cywilizacji, zrównoważonego rozwoju, dynamiki i świata wartości, moralności i stosunku do ojczyzny młodych emigrantów zarobkowych. Kolejne rozdziały koncentrują się na problematyce edukacyjnej, zdrowia, rozwoju człowieka oraz zagadnieniach związanych z wychowaniem młodego pokolenia.

 Adresatami publikacji może być szerokie grono czytelników o dużym poziomie wrażliwości społecznej, nauczyciele akademiccy różnych specjalności oraz studenci. Ze względu na poruszane zagadnienia (m.in. emigracja zarobkowa młodych Polaków, jakość społecznego środowiska pracy w instytucjach administracji publicznej, rynek pracy, bezrobocie, wypalenie zawodowe) książką powinien zainteresować się świat polityki.

 

Spis treści

Wprowadzenie

Introduction

Część I

Zagrożenia i wyzwania w życiu współczesnego człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej

Part I

Threats and Challenges in The Life of Contemporary Manfrom The Interdysciplinary Perspective

Jan Rostowski

Neuropsychologiczne podstawy wyodrębnienia emocjonalnej inteligencji

Neurological Basis for the Distinguishing of Emotional Intelligence

Makarowski Ryszard, Karol Karasiewicz, Katarzyna Guzińska, Izabela Wigebom

O potrzebie głębszych analiz statystycznych w naukach społecznych

Statistic Analysis in Social Sciences

Adriana Barska

Koncepcja „społeczeństwa twórców kultury” Andrzeja Nowickiego

Andrzej Nowicki’s Concept of the Community of Culture Creations

Paweł Nierodka

Kultura, cywilizacja – zawinione błędy człowieka?

Culture, Civilization – Culpable Mistakes of a Man?

Tomasz Bojar-Fijałkowski, Wojciech Plopa

Zrównoważony rozwój – filozofia, która stała się prawem

Balanced Development – Philosophy that Became Law

Agnieszka Lenartowicz-Podbielska

Dynamika i świat wartości

Dynamics and the Word of Values

Elżbieta Anna Czapka

Zmiana moralności młodych polskich emigrantów zarobkowych

Change in the Morals of Young Polish Labour Emigrants

Marek Butrym

Stosunek polskich migrantów zarobkowych do ojczyzny

Polish Labour Emigrants Attitude to Their Motherland

Część II

Problemy współczesnej edukacji i pracy w życiu człowieka: zagrożenia i wyzwania

Part II

Problems of Contemporary Education and Workin Human Life Threats and Challenges

Bolesław Niemierko

Dydaktyka jako wspomaganie rozwoju ucznia

Instructional Theory as an Aid to Student Development

Kamila Kasińska

Koncepcja edukacji emocjonalnej – utopia czy pilna konieczność współczesnej szkoły?

The Concept of Emotional Education – Utopia or Urgent Necessity of the Contemporary School?

Izabela Seredocha

Kompleksowe zarządzanie jakością w szkole – na przykładzie miasta Elbląg

Comprehensive Quality Management at School – the Example of the Elbląg City

Anna Skuzińska

Jakość społecznego środowiska pracy w instytucjach administracji publicznej

The Quality of Social Work Environment in Public Administration

Zofia Szymanek

Rynek pracy a motywacja do działania ludzi młodych

Labour Market vs Young People’s Motivation to Work

Monika Miedzik

Mobbing – charakterystyka zjawiska na podstawie badań własnych

Mobbing – Own Research-based Description of the Phenomenon

Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska

Kompetencje pracowników instytucji rynku pracy w świetle przeciwdziałania zjawisku bezrobocia

Competences of Employees of Labour Market Institutions in the Light of Unemployment Prevention

Kijowska Iwona

Wypalenie zawodowe w percepcji studentów kierunków pedagogicznych

The Professional Burnout in the Perception of Students of Pedagogical Lines of Studies

Część III

Współczesna rodzina w świetle zagrożeń i wyzwań

Part III

Contemporary Family in The Light of Threats and Challenges

Mieczysław Plopa

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań

Family on the Verte of the Third Millenium: Research Perspective

Andrzej W. Janke

Zagrożenia socjalizacji i wychowania we współczesnej rodzinie polskiej

Aspekt socjopedagogiczny

Threats to the Social Education in the Contemporary Polish Family

Sociopedagogical Perspective

Kalus Alicja

Adopcyjny system rodzinny a postawy rodzicielskie

The Adoptive Family System and Parental Attitudes

Teresa Zajdlic-Plopa

Z badań nad percepcją swojego małżeństwa przez partnerki rozwodzące się

On the Perception of Marriage on the Part of Divorced Women

Urszula Sokal

Pełnienie roli rodzica we współczesnej rodzinie

How the Parent’s Role is Fulfilled in the Modern Family Anna Więcławska

Problemy współczesnego ojcostwa

The Problems of Contemporary Fatherhood

Magdalena Kaczorowska-Kraj

Relacje rodzinne a empatia młodzieży

Family Relationships vs. Youth Empathy

Alicja Skowrońska-Zbierzchowska

Przyczyny wczesnego rodzicielstwa niepełnoletnich dziewcząt i chłopców

Causes of Early Parenthood of Teenage Girls and Boys

Część IV

Zdrowie i rozwój człowieka: prewencja, wspomaganie, zagrożenia

Part IV

The Health and Development of Man: Prevention, Support, Threats

Bernhard Brugger

Różne wzory modeli zdrowia i chorób na przykładzie zaburzeń depresyjnych

Different Examples of Health Models and Illnesses Exemplified with Depressive

Dominika Kurpiel

Skłonność do zachowań depresyjnych u osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym zakresie niepełnosprawności

Propensity for Depressive Symptoms of Behaviour the Individuals with Cerebral Palsy (CP)

Joanna Kijowska-Lasek

Kynoterapia jako metoda wspomagająca rewalidację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie pracy z dzieckiem autystycznym

Cynological Therapy as a Supporting Method of Rehabilitation of Mentally Handicapped Children on the Example of Work with an Autistic Child

Marta Agata Witkowska

Apraksja konstrukcyjna u osób po udarze prawej półkuli mózgu

Constructional Apraxia in Patiens after Right Hemisphere Stroke

Aleksandra Nowakowska

Poziom kompetencji społecznych osób bezdomnych

Social Competence among the Homeless

Michał Kubiak

Problem bezdomności z perspektywy polityki społecznej na przykładzie województwa pomorskiego

The Problem of Homelessness from the Perspective of Social Policy on the Base of Pomorania Province

Beata Hoffmann

Zmiany obyczajowości młodzieży a problem uzależnienia od narkotyków

Changes in the Youth Morals and the Problem of Drug Dependence

Maria Kaźmierczak, Dagmara Budnik

Cechy osobowościowo-temperamentalne a aktywność społeczna młodzieży

Dispositional Traits and Social Activity of Youngsters

Irena Sorokosz

Ocena ryzyka i podejmowanie zachowań ryzykownych a podmiotowe cechy młodzieży licealnej

Risk Estimation and the Undertaking of Risky Behaviour in Reference to Personality Features of Teenagers

Marzena Sobczak

Poziom asertywności studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Doniesienie z badań

The Reports on the Level of Assertiveness among the Students of Faculty of Health Science at Elbląg University of Humanities and Economy

Data

25 wrzesień 2009

Tagi

katalog publikacji

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.