Acta Elbingensia

wydawnictwo

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania
TOM 2

red. Mieczysław Plopa

Format B5, Objętość 550 stron,

Oprawa sztywna, szyta,

ISBN:978-83-89113-18-X

Wydawnictwo EUH-E

 

Opis książki

Przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia wyzwala refleksje nad różnymi obszarami życia człowieka, jego jakością, wyzwaniami, ale także zagrożeniami. Jaki będzie człowiek w trzecim tysiącleciu? Odpowiedź na to pytanie stanowi wyzwanie dla umysłu, wyobraźni osób zajmujących się profesjonalnie wspomaganiem rozwoju człowieka, kreujących rzeczywistość edukacyjną, społeczną, zdrowotną, gospodarczą i polityczną.

Referaty prezentowane w tym obszernym drugim tomie serii stanowią pokłosie ogólnopolskiej konferencji „Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania”, zorganizowanej przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w maju 2006 roku. Znajdują się tutaj prace zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki zagrożeń i wyzwań związanych z życiem współczesnego człowieka. Wśród poruszanych tematów znajdują się m.in. działania militarne na rzecz wsparcia pokoju, nauki cybernetyczne, informatyczne oraz systemowe w rękach człowieka, mroczne oblicza sportu, koncepcje edukacji emocjonalnej, narkotyki w kulturze dawnej i dziś, mobbing w miejscu pracy, stres, bezrobocie, wizja starości.

Elbląska uczelnia przez wydanie II tomu (i następnych) chce dołożyć „swoją cegiełkę” do dyskusji na temat zagrożeń i wyzwań współczesnego człowieka. Każda refleksja naukowa mająca na celu burzenie barier, czy prowadząca do zapobiegania nowym jest zasadna i ona właśnie przyświeca powstaniu tej książki.

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

Część I

Zagrożenia i wyzwania współczesnego człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej

Part I

Threats and Challenges in the Line of Contemporary Man from the Interdisciplinary Perspective

Działania na rzecz wsparcia pokoju

Człowiek w pierwszym stuleciu trzeciego tysiąclecia w perspektywie nauk cybernetycznych, informatycznych i systemowych

Perspektywy i zagrożenia najnowszych odkryć medycznych w zakresie modelowania genetycznego na progu trzeciego tysiąclecia

Ubi bene, ibi patria, czyli o współczesnym człowieku poszukującym dobrego miejsca do życia

Socjalizacja prawna w społeczeństwie szybkich zmian

Współczesne psychologiczne podejście ujmowania przywództwa

Mroczne oblicza sportu. Problemy agresji, dopingu i komercjalizacji sportu XXI wieku

Część II

Problemy współczesnej edukacji: zagrożenia i wyzwania

Part II

Problems of Contemporary Education: Threats and Challenges

Nauki społeczne: standardy kształcenia uniwersyteckiego a wymagania praktyki społecznej

Ile technologii w kształceniu?

Wychowanie do wartości współczesnego świata

Przykład niezwykłego etosu pedagogicznego

Znaczenie czynnika ludzkiego w  świadczeniu usług edukacyjnych

Koncepcja edukacji emocjonalnej – utopia czy pilna konieczność współczesnej szkoły?

Część III

Zdrowie i rozwój człowieka: prewencja, wspomaganie, zagrożenia

Part III

The Health and Development of Man: Prevention, Support, Threats

Zwlekanie z badaniem diagnostycznym jako mechanizm ucieczki przed zagrożeniem

Komunikacja w rodzinie jako uwarunkowanie jakości życia

Podejście systemowe w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

Współczesne problemy diagnostyczne w praktyce neuropsychologicznej na przykładzie uszkodzeń móżdżku

Narkotyki w kulturze dawnej i dziś

Mobbing w miejscu pracy: zagrożenie dla jednostki i wyzwanie dla społeczności

Bezrobocie w kontekście zmian na rynku pracy u progu XXI wieku

Umiejętności proaktywnego radzenia sobie ze stresem a stopień zaangażowania w używanie alkoholu

Wizje starości czterdziestoletnich kobiet

Style radzenia sobie ze stresem u sportowców i osób nieuprawiających sportu

Część IV

Młodzież w świecie zagrożeń i wyzwań

Part IV

Adolescents in the World of Threats and Challenges

Oczekiwania młodzieży uczącej się wobec możliwości rozwiązania problemów globalnych

Człowiek sprawiedliwy

Poczucie umiejscowienia kontroli a preferowane przez młodzież strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych

Gimnazjaliści wobec zmian na rynku pracy

Odrzucić, odebrać, odpisać...czyli magia telefonu komórkowego – cz. I

Odrzucić, odebrać, odpisać...czyli magia telefonu komórkowego – cz. II

Słuchanie muzyki we współczesnej edukacji muzycznej – zagrożenia i wyzwania

Przejawy demoralizacji i niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt

Przyczyny przestępczości nieletnich w percepcji młodzieży szkół ponadpodstawowych

Data

10 październik 2007

Tagi

katalog publikacji

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.