Położnictwo

praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

WYTYCZNE KOORDYNATORA PRAKTYK ZAWODOWYCH - pobierz plik


Od roku akademickiego 2021/2022 zaliczenia praktyk dla studentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa będą odbywały się na poniższych zasadach:

  1. Zaliczenia odbywają się na koniec każdego semestru, tj. semestr zimowy do 28 lutego, semestr letni do 30 września.
  2. Terminy zaliczeń dla poszczególnych kierunków, roczników lub grup (w zależności od ich liczebności) podaje Koordynator Praktyk. Terminy te są podane studentom z kilkudniowym wyprzedzeniem w komunikacie na stronie uczelni.
  3. Studenci zgłaszają się osobiście z kompletnym i właściwie wypełnionym dzienniczkiem na zaliczenie praktyk we wskazanym terminie. Dopuszcza się odstępstwo dotyczące osobistego przybycia tj. student na własną odpowiedzialność może powierzyć innej, wskazanej przez siebie osobie przybycie z dzienniczkiem do zaliczenia. Student / wskazana osoba po zaliczeniu zabiera dzienniczek z powrotem.
  4. Student nie może samowolnie pozostawić dzienniczka przed ani po zaliczeniu na Uczelni. Dopuszcza się nieprzewidziane indywidualne przypadki wyłącznie za zgodą Koordynatora Praktyk we wskazanym przez niego miejscu i czasie.
  5. Pozostałe szczegółowe zasady zaliczeń praktyk zawarte są w zakładce Praktyki zawodowe.

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zaliczenia odbywają się w reżimie sanitarnym (dystans 1,5 m pomiędzy osobami, maseczka zakrywająca usta i nos oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na salę, czas kontaktu max.15min.). W sytuacji zgłoszenia się jednocześnie ponad 10 osób zaleca się oczekiwanie na wolnej przestrzeni.


 

Dzienniczek zajęć praktycznych położnictwo I stopnia - pobierz plik

Dzienniczek praktyk zawodowych położnictwa I stopnia - pobierz plik

Karty zajęć praktycznych położnictwo I stopnia - pobierz plik


Dzienniczek praktyk zawodowych ( pierwsza strona) - pobierz plik

Praktyka Podstawowa opieka zdrowotna - pobierz plik

Dzienniczek zajęć praktycznych (pierwsza strona) - pobierz plik

Kryterium do dzienniczka - pobierz plik

Karta zajęć praktycznych studenta kierunku położnictwo - pobierz plik


 studia pomostowe

Dzienniczek praktyk zawodowych pomostowe położnictwo - pobierz plik

Dzienniczek zajęć praktycznych pomostowych położnictwo - pobierz plik   


 

 Zasady odbywania praktyk studenckich w Powiatowym Szpitalu w Iławie podczas pandemii.

1. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk posiada aktualne zaświadczenie badania lekarskiego (książeczka zdrowia).

2. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży roboczej oraz obuwia medycznego. Zabezpieczenie praktykanta w środki ochrony osobistej (maseczki. fartuchy fizelinowe jednorazowe, rękawiczki) leży po stronie kierującego na praktyki. 

3. Każdy student w pierwszym dniu praktyki przechodzi szkolenie w Dziale Epidemiologii z obowiązujących w szpitalu procedur i instrukcji z zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

4. Student musi być zdrowy, bez objawów infekcyjnych takich jak: katar, kaszel, gorączka, ból gardła. Nie może przebywać na kwarantannie oraz w ciągu ostatnich 14 dni mieć kontaktu z chorym na COVID 19. 

5. Każdy student przy wejściu zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

6. Studenci odbywający praktyki w budynku głównym, rehabilitacji i pawilonie psychiatrycznym wchodzą na praktyki wejściem głównym do każdego z tych budynków. 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.